Oferta publiczna

Umowa o ofercie publicznej

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza oferta jest oficjalną ofertą serwisu Lacrafta.com.ua, zwanego dalej „Sprzedającym”, na zawarcie Umowy sprzedaży towarów na odległość, czyli za pośrednictwem sklepu internetowego, zwaną dalej „Umową ”I umieszcza Ofertę Publiczną (ofertę) na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego„ https://lacrafta.com.ua (dalej - „Serwis”).

1.2 Za moment pełnej i bezwarunkowej akceptacji przez Kupującego oferty Sprzedającego (akceptacji) zawarcia elektronicznej umowy sprzedaży towarów uważa się fakt, że Kupujący zapłacił za zamówienie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w terminie i czasie ceny wskazane na stronie internetowej Sprzedającego.

Pojęcia i definicje

2.1 W tej ofercie, o ile kontekst nie wymaga inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:

* „Produkt” - pliki elektroniczne, PDF, OBJ, SVG, JPEG, PNG;

* „Sklep internetowy” - zgodnie z ukraińską ustawą „O handlu elektronicznym” oznacza prezentację lub sprzedaż produktu, pracy lub usługi za pośrednictwem transakcji elektronicznej.

* „Sprzedawca” - firma zajmująca się sprzedażą produktów prezentowanych w serwisie.

* „Kupujący” - osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę na warunkach określonych poniżej.

* „Zamówienie” - wybór poszczególnych pozycji z listy towarów określonej przez Kupującego podczas składania zamówienia i dokonywania płatności.

Przedmiot umowy

3.1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść Towar na własność Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić i przyjąć Towar zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa reguluje sprzedaż towarów w sklepie internetowym, w tym:

- dobrowolny wybór przez Kupującego towarów w sklepie internetowym;

- samodzielna rejestracja przez Kupującego zamówienia w sklepie internetowym;

- opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym;

- realizacja i dostarczenie zamówienia Kupującemu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Procedura zamawiania

4.1 Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na dowolny produkt prezentowany na stronie sklepu internetowego i dostępny.

4.2 Każdy element może być prezentowany w kolejności w jednym egzemplarzu.

Zamów procedurę płatności

Visa, MasterCard, Pay Pal

5.1 Płatność jest dokonywana w formie elektronicznej w dolarach amerykańskich, po czym zapewniony jest dostęp do pobranych plików.

5.2 W przypadku nieotrzymania środków sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Zamów warunki dostawy

6.1 Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym odbywa się natychmiast po dokonaniu płatności, kupujący otrzymuje link do pobrania.

Prawa i obowiązki stron:

7.1 Sprzedawca ma prawo:

- jednostronnie zawiesić świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków tej umowy.

7.2 Kupujący musi:

- terminowo opłacić i odebrać zamówienie na warunkach określonych w niniejszej umowie.

7.3 Kupujący ma prawo:

- złożyć zamówienie w sklepie internetowym;

- żądać od Sprzedającego spełnienia warunków niniejszej Umowy.

Odpowiedzialność stron

8.1 Strony są odpowiedzialne za nieprzestrzeganie lub nienależyte wypełnienie warunków niniejszej umowy w sposób określony w niniejszej umowie i obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy.

8.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia;

- za opóźnienia i przerwy w świadczeniu Usług (realizacji zamówienia i dostawy towarów), które nastąpiły z przyczyn niezależnych od niej;

- za bezprawne działania niezgodne z prawem dokonane przez Kupującego za pomocą tego dostępu do Internetu;

- w celu przekazania przez Kupującego jego identyfikatorów sieciowych - IP, adresu MAC, loginu i hasła osobom trzecim;

8.3 Kupujący, korzystając z przyznanego mu dostępu do Internetu, jest niezależnie odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jego działania (osobiście, nawet jeśli inna osoba była pod jego loginem) wobec osób lub ich własności, osób prawnych, państwa lub zasad moralnych.

8.4 W przypadku zaistnienia siły wyższej strony są zwolnione z przestrzegania warunków niniejszej umowy. Przez siłę wyższą do celów niniejszej umowy rozumie się zdarzenia o nadzwyczajnym, nieprzewidzianym charakterze, które wykluczają lub obiektywnie utrudniają wykonanie niniejszej umowy, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć i zapobiec w rozsądny sposób.

8.5 Strony dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie różnice wyłącznie w drodze negocjacji.

Inne warunki

9.1 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem uprzedniej publikacji na https://lacrafta.com

9.2 Sklep internetowy został stworzony w celu zorganizowania zdalnego sposobu sprzedaży towarów przez Internet.

9.3 Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych przy składaniu zamówienia. Ponadto, dokonując akceptacji (złożenia zamówienia i późniejszej zapłaty za towar), Kupujący zapewnia Sprzedającemu bezwarunkową zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie jego danych osobowych w rozumieniu prawa Ukrainy „ O ochronie danych osobowych ”.

9.4. Zapłata przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym oznacza pełną zgodę Kupującego na warunki umowy sprzedaży (oferta publiczna)

9.5. Faktyczną datą zawarcia umowy elektronicznej między stronami jest data akceptacji warunków, zgodnie z art. 11 ustawy Ukrainy „O handlu elektronicznym”

9.6 Korzystanie z zasobów sklepu internetowego do podglądu produktu, a także do złożenia zamówienia dla Kupującego jest bezpłatne.

9.7 Informacje przekazane przez Kupującego są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia, wysyłania powiadomień do Kupującego, dostarczania towarów, dokonywania rozliczeń itp.

Procedura zwrotu pieniędzy

10.1 Zwroty nie są dokonywane, jeśli informacje zostały pobrane z Lacrafta.com.

10.2 Klient nie może odmówić zakupu żadnych informacji, które zostały już pobrane z Lacrafta.com.

10.3 Jeśli po pobraniu zostaną zidentyfikowane wady techniczne pobranego pliku, które nie pozwalają na jego użycie, prosimy o poinformowanie nas o tym. Zastąpimy te informacje, aw przypadku niemożności zastąpienia dostarczymy kupon na zakup na stronie n Lacrafta.com za tę samą kwotę.

10.4 Należy pamiętać, że wadą techniczną jest brak możliwości otwierania, zapisywania lub kopiowania plików na urządzeniach lub korzystania z oprogramowania, które nie obsługuje tego formatu plików.

Przewiń do góry